Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Tomos

Moteo Nederland B.V. garandeert deze brom- of snorfiets voor een periode van 12 maanden (met een maximum van 10.000 KM) na aankoop. De garantie beperkt zich tot het beschikbaar stellen van die delen die door constructie-, fabricage- of materiaalfouten defect zijn geraakt alsmede een door Moteo Nederland B.V. vastgestelde bijdrage voor de gemaakte kosten i.v.m. montage en demontage van deze delen.

De garantie geldt slechts voor de 1e eigenaar en is niet overdraagbaar. Wanneer een onderdeel binnen de garantietermijn is vervangen of gerepareerd, dan eindigt de garantie van dit vervangen of gerepareerde onderdeel op hetzelfde tijdstip als de oorspronkelijke garantie.
Eventuele reis –en verblijfkosten, vrachtkosten en verdere indirecte kosten worden niet vergoed.
De onder garantie vervangen onderdelen gaan over in eigendom van Moteo Nederland B.V.
De dealer dient het vervangen onderdeel voorzien van framenummer en volledig ingevuld garantie claim formulier binnen 1 maand na reparatie, ter inspectie bij Moteo Nederland B.V. aan te bieden.

De garantie vervalt indien:
• noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het niet, te laat of onvoldoende uitvoeren van de in het instructieboekje voorgeschreven controles, service- en reparatiewerkzaamheden, 
• noodzakelijke reparaties indien er wijzigingen zijn aangebracht die niet door Moteo Nederland B.V. zijn aanbevolen of goedgekeurd,
• noodzakelijke reparaties als gevolg van het gebruik of montage van niet –originele onderdelen en/of accessoires,
• reparaties uitgevoerd door niet erkende reparateurs of ondeskundigen en reparaties voortkomend uit ondeskundige service en onderhoud,
• noodzakelijke reparaties als gevolg van het niet of niet juiste gebruik van smeermiddelen,
• noodzakelijke reparaties als gevolg van het gebruik van de brom- of snorfiets op een manier waarvan de gebruiker redelijkerwijs kan weten dat dit schadelijk is voor de brom- of snorfiets.
• noodzakelijke reparaties die het gevolg zijn van het niet of te laat uitvoeren of laten uitvoeren van de door de fabrikant voorgeschreven modificaties,
• het vervangen van lampen, bougies, pakkingen, rem- en koppelingsvoeringen, bedieningskabels en smeermiddelen,
• normale slijtage door gebruik van de brom- of snorfiets,
• commercieel gebruik van de brom- of snorfiets of gebruik bij evenementen met een competitief element,

NB.: In elk land, en in het bijzonder in de landen van de Europese Unie, wordt de consument beschermd via wettelijke rechten zoals bepaald door de van kracht zijnde nationale regelgeving.
Onderhavige contractuele garantie kan deze rechten niet inperken.

WAARSCHUWING

Met nadruk wordt er op gewezen dat iedere aanspraak op garantie op een Tomos product vervalt zodra er wijzigingen zijn aangebracht en/of delen zijn ge(de)monteerd, ongeacht herkomst, welke resulteren in een verhoging van de maximumsnelheid en/of het door de motor ontwikkelde vermogen.
Met name niet- originele cilinders, zuigers en uitlaten (specifiek expansie uitlaten) kunnen onder bepaalde omstandigheden een dermate funeste invloed hebben dat zelfs framebreuk of andere grote schades kunnen optreden.

Wij adviseren u alle in de handleiding beschreven technische onderhoud-, controle- en reparatie-werkzaamheden te laten verrichten door uw Tomos dealer, daar deze over de vereiste ervaring en vakkennis beschikt.